แผนผังเว็บไซด์
ร่วมงานกับเรา
(+662) 088 8999 : ติดต่อเรา
True Touch
True
True
ISO 9001 Quality Managament

หลักการทำงานของเรา

ที่ทรู ทัช เราให้บริการที่มีประสิทธิภาพ พร้อมมิตรภาพอันมั่นคง เพราะเราเชื่อว่าคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต คือการมีกันและกัน

รูปแบบการให้บริการ ของเรามีอยู่หลากหลายรูปแบบ โดยแต่ละแบบนั้นได้รับการสร้างสรรค์มาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ สำหรับทรู ทัช เรามีหัวใจสำคัญสำหรับการทำงาน ดังนี้

บุคลากร

บุคลากรคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของเรา ในแต่ละปี พนักงานของเราได้ให้บริการเพื่อการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าในฐานะตัวแทนของบริษัทต่างๆที่ใช้บริการของเรา เป็นจำนวนล้านๆครั้ง ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับลูกค้าของเราผ่านการบริการที่ประทับใจ

ทรู ทัชตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง เราจึงเลือกสรร ดูแล ฝึกอบรม ชี้แนะ วัดผล และพัฒนาทักษะต่างๆของพนักงานอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ โดยมีเป้าหมายเพื่อ สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความชำนาญ กระตือรือร้น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี เพื่อให้งานบริการได้มาตรฐานในระดับสากล ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างมั่นคงนี้

กระบวนการทำงาน

กระบวนการทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในงานบริการ ซึ่งกระบวนการทำงานจะต้องสอดประสานในทุกส่วนเพื่อให้คุณภาพการบริการมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อนำเสนอกระบวนการทำงานที่ครบถ้วนมีมาตรฐานชัดเจน

การวัดผลและการเปรียบเทียบผล

ที่ทรู ทัช เราให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานของพนักงานของเราและเน้นการทำงานเป็นทีม จึงมีการประเมินและวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ ทั้งในระดับบุคคล และระดับทีมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการในทุกช่องทาง ทั้งผ่านทางระบบอัตโนมัติและวิธีการอื่นๆ อันเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การบริการได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ระบบและเทคโนโลยี

ทรู ทัช มีระบบโทรศัพท์ ระบบ Call Center และเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย ที่ช่วยให้การบริหารจัดการงานบริการเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นระบบที่สามารถรองรับปริมาณการโทรเข้าและโทรออกอย่างเพียงพอ ระบบประมาณการจำนวนสายโทรเข้าโทรออกในแต่ละช่วงเวลา นอกจากนี้เรายังมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม รวมทั้งระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถนำมาวิเคราะห์ และสรุปผลที่ชัดเจน และตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณได้
หลักการทำงานของเรา
หลักการทำงานของเรา