แผนผังเว็บไซด์
ร่วมงานกับเรา
(+662) 088 8999 : ติดต่อเรา
True Touch
True
True
ISO 9001 Quality Managament

ข่าวสาร และกิจกรรมของบริษัท

True Leaders Developing Leaders โครงการผู้นำ...พัฒนาผู้นำ

2013.05.23

CHANGE TOGETHER FOR THE BEST ...เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีที่สุด เปลี่ยนเพื่อการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และเปลี่ยนเพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน ดังนั้น ผู้นำขององค์กรจึงเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะร่วมถ่ายทอดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้ ให้กับเพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง ทุกคนต้องเห็นเป้าหมายเดียวกัน เข้าใจวิสัยทัศน์ใหม่และค่านิยมขององค์กรร่วมกัน
"โครงการผู้นำพัฒนาผู้นำ" หรือ Leaders Developing Leaders Cascade Program (LDL) เป็นโครงการที่ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้นำ ซึ่งโครงการนี้เกี่ยวข้อง กับการทำ Action Learning Program ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมากว่า 25 ปี โดยวิธีที่ดีที่สุดที่จะพัฒนาผู้นำได้คือ ผู้นำสอนผู้นำคนอื่น ๆ ซึ่งนั่นหมายความว่า ผู้นำจำเป็นต้องมีมุมมองในการสอนหรือการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น (Teachable Point of View) ในเรื่องของ แนวคิด (Ideas), คุณค่า (Values), อารมณ์แห่งพลัง (Emotional Energy) และความกล้าในการตัดสินใจอย่างเฉียบขาด (Edge)
บริษัท ทรู ทัช จำกัด บริษัทในกลุ่มทรู โดย คุณสุภาวดี ตระกูลบุญ ผู้จัดการทั่วไป ได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จากการเข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้นำหรือ LDL ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาระดับหัวหน้างาน เพื่อการพัฒนาผู้นำขององค์กร และการดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ ตามวิสัยทัศน์และค่านิยมใหม่ขององค์กร เมื่อวันที่ 24-26 เมษายน 2556 ณ โรงแรม ดิเอ็มเมอรัล กรุงเทพฯ